L'Economia

[Pàgina Principal] [El Poble] [L'Escut] [Les Festes] [La Història] [La Població] [Pou de la Vila] [Jocs]

En aquest terme municipal hi ha 1 502 ha de terres llaurades (1989), que representen el 26,7% de l'extensió total. L'agricultura és tota de secà. L'ametller ocupa el 41% de la terra conreada. L'olivera, en combinació amb l'ametller, n'ocupa el 38% i es troba en regressió, com també l'ordi (6%), que havia tingut una certa expansió els darrers anys. La tendència general és que s'abandonin les terres, de qualsevol tipus de conreu, i que augmenti el bosc i la garriga. Aquesta superfície forestal ocupava en les mateixes dates 598 ha. Les partides del terme són els Clots, els Rodons, els Plans, els Escambrons, els Masos, Aliàs, els Tormos i Valldellenar.

De les 90 explotacions censades (1989) n'hi ha de totes les grandàries, llevat de les de més de 50 ha. La terra és generalment explotada pels propietaris; els altres sistemes són poc importants.Pel que fa a la ramaderia, té certa importància la cria de porcs (14 914 caps), l'aviram (90 milers de caps) i els ovins (600 caps).

És abundant la caça (porcs senglars, sobretot, i també conills i perdius), i al pantà de Riba-roja hom practica la pesca. En aquest índret s'hi pesca el silur ( Silurus glanis), el peix més gros de les aigües continentals eurasiàtiques i un dels més grossos de les aigües dolces del món, el qual va ser introduït a la Península Ibèrica durant els anys 1979-80 al pantà de Mequinensa i s'ha anat expandint per la conca baixa del riu i ha arribat al delta de l'Ebre.

La cooperativa del camp es dedica a la fabricació d'oli. Les mines de lignit del sector del Nord han estat explotades de manera intermitent. No es fa mercat setmanal, però la venda ambulant és diària; les transaccions financeres es poden fer en 2 oficines bancàries i 2 corresponsalies.

Diàriament hi ha una línia d'autobusos que porta fins a Lleida passant per Maials. Pel que fa als equipaments sanitaris, hi ha un dispensari municipal. Quant als educatius, hi ha un centre públic d'ensenyament primari (Col·legi Públic Sant Miquel).


© Copyright Dari Prunera - 2000